INCISIONES DE JOAN NAVARRO (CON PHILLIPE JACQUOT)


INCISIONS
this dark
Ceiling without a star.
SYLVIA PLATH
Després de la paraula tot fou paraula: Un garbuix de sons s’il·luminava per a guarir-nos de la malenconia del buit. La saviesa i el temps: La serp i la poma silvestre: La geometria del món es desvelava i construïa. El compàs del nigromant traçava els confins de l’ànima: La llarga ombra de la negra bilis. El dol: L’escut i el casc de la nostra estela: El son i l’àngel de la memòria: L’ordissatge dels plecs d’aquelles hores primeres: Bola freda de cristall de roca: Cilindre d’astrolabi. Pedra  de betzoar per a la tristesa: Ebrietat furiosa de la foscor. Aquelles primeres hores: L’aigua viscosa. Els brots i les membranes de cinabri. Larves de mica. Ser ventre de l’ull originari. Avenc de la set. Saba i grumolls. Òxid de la sal. Ensumar la tendra i àcida perla. El frec de les algues que embeuen la llum. Libar les formes que la terra incuba entre la malesa: La seda dels insectes. Cabussar-se en les marjals com un ànec capblanc: Les cavitats transparents: L’eco de les tiges i de les praderies: Les filigranes de l’aigua. Aixecar la cintra que ens arrecere. Aquella quietud abans d’esclatar la primera bombolla: El respir de la primera brànquia: Làmines i filaments. Recórrer el camí invers fins a dissoldre’l: Fins a dissoldre’ns i ser anacard i pantera, cicatriu i absenta: Replegar-se i diluir-se en el trànsit: Persistir. Darrere la paraula sols hi ha paraules que parlen d’elles i entre elles i que callen en dir-se: Incisions: Fornícules del no-res: Cabdell que s’esvaneix damunt la pols de la sabana. El borbolleig ancestral: El diamant del bosc i la malaquita, Aschenbach: L’arena: El feldspat i el quars: Fòssils minúsculs, invisibles: La mirada perduda: L’edat de l’alè: Tornar a la polpa del llim, al cos instantani de l’harmonia: Jeroglífic de la passió. La veu d’aquella aurora. Escudella de boix, les ones. El botó inflamat dins del cercle que s’expandeix: Vapor de galàxia pertorbada, el talismà. Salmòdia de síl·labes, el barbull: Una mina d’aigua colgada sota els matolls. S’acaba l’exili: Tornem a casa plens per a salinar-nos: Espiral, la llavor tatuada: Bellaombra: Bassal verd on els nombres reposen. No era allà, però hi era: El retorn de la mirada que ens mira: Dins i fora. Una planxa de fusta de cirerer: Les estries plenes de pigments: L’aire escampant el safrà: La lògica dels espills: Els noms i les coses dels noms: Ombres de la deriva vegetal: Circells, fullatges, arrels, senills, corimbes i pistils crepusculars: El tortuós brancatge de la parquinsònia. La pell il·luminada del mur: Dissolució del camí que s’inicia. I ara arribes,  Eurídice, ornada amb granadures de coralls i les volutes dels nimbes es multipliquen: Eurídice: La serp: Eurídice: El verí de la mirada que no germina: Aquesta riba i l’altra: L’altra: Els contorns dels Leònids: Sei immer tot in Eurydike, Orfeu. Encallada enmig d’un camp de cotó, la jangada: Com un illot alfabètic: Els troncs rebrotats: El peu nu: Els atributs de l’espai delimitat: La colofònia dels olis volàtils: Pur residu. Amb l’índex dibuixes en l’aire l’eufòria de les esferes: Pinyols perfets en la seua incompletud: Mòrula: Buida blàstula: L’esponja: Cervells superposats, els nostres. La consciència de l’atzar és la consciència del cos lluminós: El sabor dels fruits esmicolats per les potes del ramat: La febre del gel: Laca roja: Les ales de la neu. La vareta i el cèrcol saltant per damunt de les llambordes. El cèrcol: La Roda del Dharma: Generador de l’univers: Eix medul·lar: Incisió anular del tronc: Com llet: Aliment. Ací mateix: Els pètals i els branquillons: Traces de l’impuls: Llindar de la presència: Paraules destil·lades pel silenci: Macadures i bàlsam de copaiba. La pedra que centelleja al pic del turó. I ara arriba la pluja sobre el basalt hexagonal i el bosc es tanca damunt l’arca flotant: Les larves pàl·lides: El plom dels cels: Les fresques olors de les pintures del cos: Subtil geometria que ens humanitza: Conquilles fluvials. Replegada sobre si mateix, la terra: El rombe d’or de l’ham nu: Els anells d’escorça rugosa: Les espines: La pregària muda: Ullal de jaguar: Sertão: Arena fugitiva: Carbó de la llum. Cúpules esfullades. Acunçar ossos com si foren safirs o ametistes: Síl·labes diàfanes. Habitar el tacte de la pols vermella, la fenedura entre l’ull i la paraula, l’espasa de l’àngel. Cridats per la natura, respirem l’animal en mig dels llentiscles, la blanca sequedat de la vegetació: Destral de boscater a l’hora quieta. Tot és llavor: Aire de sal: Fil de l’antiga guspira. Després de la paraula tot fou paraula. I abans de la  pintura?
Grafies·Incisions, con Pere Salinas, Diálogo, 2010


INCISIONES
this dark
Ceiling without a star.
SYLVIA PLATH
Después de la palabra todo fue palabra: Una maraña de sonidos se iluminaba para curarnos de la melancolía del vacío. La sabiduría y el tiempo: La serpiente y la manzana silvestre: La geometría del mundo se desvelaba y construía. El compás del nigromante trazaba los confines del ánima: La larga sombra de la negra bilis. El duelo: El escudo y el casco de nuestra estela: El sueño y el ángel de la memoria: La urdidura de los pliegues de aquellas horas primeras: Bola fría de cristal de roca: Cilindro de astrolabio. Piedra de bezoar para la tristeza: Ebriedad furiosa de la oscuridad. Aquellas primeras horas: El agua viscosa. Los brotes y las membranas de cinabrio. Larvas de mica. Ser vientre del ojo originario. Sima de la sed. Savia y grumos. Óxido de la sal. Olfatear la tierna y ácida perla. El roce de las algas que embeben la luz. Libar las formas que la tierra incuba entre la maleza: La seda de los insectos. Zambullirse en los marjales como una malvasía: Las cavidades transparentes: El eco de los tallos y de las praderías: Las filigranas del agua. Levantar la cimbra que nos cobije. Aquella quietud antes de estallar la primera burbuja: El respiro de la primera branquia: Láminas y filamentos. Recorrer el camino inverso hasta disolverlo: Hasta disolvernos y ser anacardo y pantera, cicatriz y absenta: Replegarse y diluirse en el tránsito: Persistir. Detrás de la palabra sólo hay palabras que hablan de ellas y entre ellas y que callan al decirse: Incisiones: Hornacinas de la nada: Ovillo que se desvanece en el polvo de la sabana. El borboteo ancestral: El diamante del bosque y la malaquita, Aschenbach: La arena: El feldespato y el cuarzo: Fósiles minúsculos, invisibles: La mirada perdida: La edad del aliento. Tornar a la pulpa del limo, al cuerpo instantáneo de la armonía: Jeroglífico de la pasión. La voz de aquella aurora. Escudilla de boj, las olas. El botón inflamado en el círculo que se expande: Vapor de galaxia perturbada, el talismán. Salmodia de sílabas, el barullo: Una mina de agua sepultada bajo los matojos. Acaba el exilio: Volvemos a casa llenos para desmoronarnos: Espiral, la semilla tatuada: Ombú: Aguazal verde donde reposan los números. No estaba allá, pero estaba: El retorno de la mirada que nos mira: Dentro y fuera. Una plancha de madera de cerezo: Las estrías llenas de pigmentos: El aire diseminando el azafrán: La lógica de los espejos: Los nombres y las cosas de los nombres: Sombras de la deriva vegetal: Zarcillos, frondas, raíces, carrizos, corimbos y pistilos crepusculares: El tortuoso ramaje de la espina de Jerusalén. La piel iluminada del muro: Disolución del camino que se inicia. Y ahora llegas,  Eurídice, ornada con  abalorios de corales y las volutas de los nimbos se multiplican: Eurídice: La serpiente: Eurídice: El veneno de la mirada que no germina: Esta orilla y la otra: La otra: Los contornos de las Leónidas: Sei immer tot in Eurydike, Orfeo. Encallada en medio de un campo de algodón, la jangada: Como un islote  alfabético: Los troncos rebrotados: El pie desnudo: Los atributos del espacio delimitado: La colofonia de los aceites volátiles: Puro residuo. Con el índice dibujas en el aire la euforia de las esferas: Huesos perfectos en su incompletud: Mórula: Hueca blástula: La esponja: Cerebros superpuestos, los nuestros. La conciencia del azar es la conciencia del cuerpo luminoso: El sabor de los frutos desmenuzados por las patas del rebaño: La fiebre del hielo: Laca roja: Las alas de la nieve. La varilla y el aro saltando por encima de los adoquines. El aro: La Rueda del Dharma: Generador del universo: Eje medular: Incisión anular del tronco: Como leche: Alimento. Aquí mismo: Los pétalos y las ramillas: Rastros del impulso: Umbral de la presencia: Palabras destiladas por el silencio: Cardenales y bálsamo de copaiba. La piedra que centellea en el pico de la colina. Y ahora llega la lluvia sobre el basalto hexagonal y el bosque se cierra sobre el arca flotante: Las larvas pálidas: El plomo de los cielos: Los frescos olores de las pinturas del cuerpo: Sutil geometría que nos humaniza: Conchas fluviales. Replegada sobre sí misma, la tierra: El rombo de oro del anzuelo desnudo: Los anillos de corteza rugosa: Las espinas: La plegaria muda: Colmillo de jaguar: Sertão: Arena fugitiva: Carbón de la luz. Cúpulas deshojadas. Pulir huesos como si fueran zafiros o amatistas: Sílabas diáfanas. Habitar el tacto del polvo rojo, la hendidura entre el ojo y la palabra, la espada del ángel. Llamados por la naturaleza, respiramos el animal en medio de los lentiscos, la blanca sequedad de la vegetación: Hacha de leñador en la hora quieta. Todo es semilla: Aire de sal: Hilo de la antigua centella. Después de la palabra todo fue palabra. ¿Y antes de la pintura? 
Grafies·Incisions, con Pere Salinas, Diálogo, 201000
Després de la paraula tot fou paraula. I abans de la pintura? Abans de la pintura fou el gest i la branca estellada. Les curvatures dels cossos celestes. El ritme de la calma. Els galfons grinyoladors del temps. El vent. El vent. El vent. No l’escolteu? La ganiveta del celistre. Les arrels tuberoses de les dàlies. L’ull que omple la mirada. La tos. No els mots. La tos. Una foscor pura. Les veus de l’aliret. Les muntanyes immòbils. El gemec de les magranes ferides. L’àngel en trànsit que mai no veurem. L’estossec d’una torbonada. La mar del cel travessada pel llamp. Per què somriu? Per què? El fem de les bèsties. El vent. Qui entén la siulada del vent? Pesar l’aigua amb les mans sota els vernissos de la llum. La por. El crit. El mos de l’ombra. Un gruny silvestre. La veu dins la carcassa. Dins la còrpora. A la punta del vol. Al si buit de la corpenta. La por detinguda al pensament. Quin pensament? El vent acunça els ossos, les pedres precioses. La cisterna de l’encanteri. Els líquids. El suro. L’oli. La llum que sura. Les pluges volàtils, sense terra. Pluges que pugen, cap amunt, cap als núvols. La gota intermitent. Tac, tac. Un cel oxidat que es vigila quan dorm. Els cels insomnes. Un son angulós. La tos. L’olor de les fruites trepitjades. Una olor humida. Agra. Acre. Adob. Una olor transparent. El cos nu. El sol és una pedra que crema. Una pedra brunyida. Una pedra? El pensament. Una destral de sílex. Pensar la plenitud: Esfera: Ceba: Préssec: Cirera d’arboç: Taronja: Aranja terràqüia. El cabal de la llum que s’esmuny pel congost. Les vetes de la fusta. Els cercles de la fusta. Els laberints dels tèrmits. Un laberint unicursal. Una sendera tortuosa. La mirada de vidre. L’ull de vidre que no dorm. Les costures de la boira. La nafra. La garseta blanca. Els ous blavissos. Blavissos? Cabdells pesants. El pou del son. Les lianes. El curare. El peix paralitzat. La fletxa. El gust aspre de la llengua. Manyoc d’espart. Els carbons i la sal brisada. L’indret de la inquietud. Les despulles de l’aurora damunt dels canyars. L’estrany. L’aspror. El fred dels peus freds. La mentida. La mentida? Abans de la paraula? Abans de la pintura? La sentor de les fulles fermentades. Els secrets del cos. Quin cos? Què és el cos? La carn de l’ànima. El vent i el cavall. El pou. El vent. El fem. El carretó. El terrer. La cabana. La borja habitable del pensament. La forma del peix. La forma de l’ocell. El jaguar. La pell del jaguar. Les ungles del jaguar. Els ullals del jaguar. Destenir-se: La podridura de la carn: Els ossos nets: Ornats amb plomes, els ossos: La carabassa emplomallada. L’arc. Un collaret de conquilles. De perles. El color dels noms sense color. Salvatge. A la vora del llenguatge. La veu. El rostre negre. Pintura negra. Pintura? La marxa regular de l’astre. La rotació. L’ombra. Les pluges i el terra. El carbó. On la pintura, el temps: On la pintura, la paraula: O. 
O: Llibre d’hores, con Pere Salinas, Edicions 96, 2014.


00
Después de la palabra todo fue palabra. ¿Y antes de la pintura? Antes de la pintura fue el gesto y la rama astillada. Las curvaturas de los cuerpos celestes. El ritmo de la calma. Los goznes chirriantes del tiempo. El viento. El viento. El viento. ¿No lo escucháis? La hoja del cuchillo de aire. Las raíces tuberosas de las dalias. El ojo que llena la mirada. La tos. No las palabras. La tos. Una oscuridad pura. Las voces del alarido. Las montañas inmóviles. El gemido de las granadas heridas. El ángel en tránsito que nunca veremos. El golpe de tos de una turbonada. El mar del cielo atravesado por el rayo. ¿Por qué sonríe? ¿Por qué? El estiércol de las bestias. El viento. ¿Quién entiende los silbidos del viento? Pesar el agua con las manos bajo los barnices de la luz. El miedo. El grito. El mordisco de la sombra. Un gruñido silvestre. La voz dentro de la carcasa. Dentro del tronco. A la punta del vuelo. En el seno hueco del esqueleto. El miedo detenido en el pensamiento. ¿Qué pensamiento? El viento pule los huesos, las piedras preciosas. La cisterna del encanto. Los líquidos. El corcho. El aceite. La luz que flota. Las lluvias volátiles, sin suelo. Lluvias que suben, hacia arriba, hacia las nubes. La gota intermitente. Tac, tac. Un cielo oxidado que se vigila cuando duerme. Los cielos insomnes. Un sueño anguloso. La tos. El olor de las frutas pisadas. Un olor húmedo. Agrio. Acre. Abono. Un olor transparente. El cuerpo desnudo. El sol es una piedra que arde. Una piedra bruñida. ¿Una piedra? El pensamiento. Un hacha de sílex. Pensar la plenitud: Esfera: Cebolla: Melocotón: Madroño: Naranja: Pomelo terráqueo. El caudal de la luz que se escurre por el desfiladero. Las vetas de la madera. Los círculos de la madera. Los laberintos de los termes. Un laberinto unicursal. Un sendero tortuoso. La mirada de vidrio. El ojo de vidrio que no duerme. Las costuras de la niebla. La llaga. El martinete blanco. Los huevos azulados. ¿Azulados? Ovillos pesados. El pozo del sueño. Las lianas. El curare. El pez paralizado. La flecha. El sabor áspero de la lengua. Manojo de esparto. Los carbones y la sal rota. El lugar de la inquietud. Los despojos de la aurora sobre los cañaverales. Lo extraño. La aspereza. El frío de los pies fríos. La mentira. ¿La mentira? ¿Antes de la palabra? ¿Antes de la pintura? El olor de las hojas fermentadas. Los secretos del cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? La carne del alma. El viento y el caballo. El pozo. El viento. El estiércol. El carretón. El terreno. La choza. La cabaña de piedra seca habitable del pensamiento. La forma del pez. La forma del pájaro. El jaguar. La piel del jaguar. Las uñas del jaguar. Los colmillos del jaguar. Destenerse: La podredumbre de la carne: Los huesos limpios: Ornados con plumas, los huesos: La calabaza empenachada. El arco. Un collar de conchas. De perlas. El color de los nombres sin color. Salvaje. A la orilla del lenguaje. La voz. El rostro negro. Pintura negra. ¿Pintura? La marcha regular del astro. La rotación. La sombra. Las lluvias y el suelo. El carbón. Donde la pintura, el tiempo: Donde la pintura, la palabra: O. 
O: Llibre d’hores, con Pere Salinas, Edicions 96, 2014.TORNAR A LA PINTURA
-no escrivim, un discurs se’ns dicta.
BARTOMEU FIOL
A Pilar Segarra
Si la claror podia coronar el quars de la perla,
i la lenta paraula aconseguir a temps la costa.
Si podia. Si podia resseguir amb els dits
les corbes fractals de l’estrella de Koch.
Si podia tornar a la pintura, ara que sembla
que tot ja s’acaba; retornar als pigments,
com el fill pròdig que ha consumit els fluids
de la vida. Si podia refer la lletra del versicle,
el camí sonor dels colors, el roig del rinoceront,
els punts de les pinzellades, la pantera, les mans
untades de groc. Si podia dibuixar-te el mot
que no descriu ni prescriu, que simplement és;
el pensament que es desfà i brolla de nou, mentre
neva sobre els camps i la casa, i la nit s’acaba
i arriba el matí, i el mantell blanc llueix tant
que ens fa mal. Si podíem veure allò que
no entenem, comprendríem les ratlles de llum
que la paret ens mostra com una pintura:
l’esperit nevat sobre la garriga, les turbines
del temps, l’intacte matí. I és així que seguim
el flux de l’acrílic que avança i s’hi escampa,
i apareixen les terres inèdites, la ingènua natura,
els ulls que ens somriuen al marge del bosc. I
arribat el desglaç, deixem de ser cecs, i el món
s’equilibra, i amb la pell impregnada de pòl·lens,
tornem venturosos a la il·luminada pintura.
El plom de l’ham, edicions 62, 2014.


VOLVER A LA PINTURA
-no escribimos, un discurso se nos dicta.
BARTOMEU FIOL
A Pilar Segarra
Si la claridad pudiera coronar el cuarzo de la perla,
y la lenta palabra conseguir a tiempo la costa.
Si pudiera. Si pudiera reseguir con los dedos
las curvas fractales de la estrella de Koch.
Si pudiera volver a la pintura, ahora que parece
que ya todo se acaba; volver a los pigmentos,
como el hijo pródigo que ha consumido los fluidos
de la vida. Si pudiera rehacer la letra del versículo,
el camino sonoro de los colores, el rojo del rinoceronte,
los puntos de las pinceladas, la pantera, las manos
untadas de amarillo. Si pudiera dibujarte la palabra
que no describe ni prescribe, que simplemente es;
el pensamiento que se deshace y brota de nuevo, mientras
nieva sobre los campos y la casa, y la noche se acaba
y llega la mañana, i el manto blanco brilla tanto
que nos hace daño. Si pudiéramos ver lo que
no entendemos, comprenderíamos las líneas de luz
que la pared nos muestra como una pintura:
el espíritu nevado sobre la garriga, las turbinas
del tiempo, la intacta mañana. Y es así que seguimos
el flujo del acrílico que avanza y se disemina,
y aparecen las tierras inéditas, la ingenua naturaleza,
los ojos que nos sonríen a la orilla del bosque. Y
llegado el deshielo, dejamos de estar ciegos, y el mundo
se equilibra, y con la piel impregnada de polen,
volvemos venturosos a la iluminada pintura.


EL TEMPS EXTENUAT
A Josep Bonet
Com quan el temps extenuat, i la lírica del botxí que el
públic aplaudia. La barjola cafida de pedra per al viatge
fugaç. I vora els rastells: l’udol del cor, l’esquinç de la
bandera i del cervell. La lluor esmussada de la nit. I els
nous minuts de l’ara sempre en obres. Cap avant i cap
arrere. El bucle de la vida que muda per ser vida, un bri
de l’univers: els garbissos dels noms després de la gran
batuda. El foc dels estendards. La mètrica feroç del tret.
Un niu de serps a l’escenari. I els versos manuscrits del
poeta. I les ales que fugen de l’espill. La llosa i el palet,
les dates de l’origen i el final: El vol des de la llum cap
a la llum primera. El lloc dels pares a la terra. I l’ull de
la muntanya que ara els vetla. I el safrà dels dits, Walter.
La maleïda partícula de Higgs a la deriva, a l’altra vora
del fred perplex. Un rostoll de solitud que reverbera la
veu que encara escoltes per la casa. La neta epifania del
desastre. Què se n’ha fet de tots?  Així estan les coses:
l’ham de la mirada llaurant el seu paisatge: el bosc i la
destral. El pa enverinat i la ranera. El séc de la metzina.
El juny que se’ns escapa i ara torna. No hi ha distància
en les distàncies. Ni cercle respirant la síl·laba oxidada.
Ni moll on capbussar-s’hi i eixir indemne. Ni memòria
que remunte el temps on no hi ha temps, un arbre sense
ombra. El balm del roc solar. La calma atònita del món.
I els versos del poeta manuscrit que el vent lletreja. 
El plom de l’ham, edicions 62, 2014.


EL TIEMPO EXTENUADO
A Josep Bonet
Como cuando el tiempo extenuado, y la lírica del verdugo
que el público aplaudía. El zurrón colmado de piedra para
el viaje fugaz. Y junto a los bordillos: el aullido del corazón,
el desgarrón de la bandera y del cerebro. El resplandor enromado
de la noche. Y los nuevos minutos del ahora siempre en obras.
Hacia adelante y hacia atrás. El bucle de la vida que muda
para ser vida, una brizna del universo: el tamo de los nombres
después de la gran batida. El fuego de los estandartes. La métrica
feroz del tiro. Un nido de serpientes en el escenario. Y los versos
manuscritos del poeta. Y las alas que huyen del espejo. La losa
y el guijarro, las fechas del origen y el final: El vuelo desde la luz
hacia la luz primera. El lugar de los padres en la tierra. Y el ojo de
la montaña que ahora los vela. Y el azafrán de los dedos, Walter.
La  maldita partícula de Higgs a la deriva, a la otra orilla del frío
perplejo. Un rastrojo de soledad que reverbera la voz que aún
escuchas por la casa. La limpia epifanía del desastre. ¿Qué ha
sido de todos? Así están las cosas: El anzuelo de la mirada arando
su paisaje: el bosque y el hacha. El pan envenenado y el estertor.
La marca de la ponzoña. Junio que se nos escapa y ahora vuelve.
No hay distancia en las distancias. Ni círculo respirando la sílaba
oxidada. Ni donde zambullirse y salir indemne. Ni memoria que
remonte el tiempo donde no hay tiempo, un árbol sin sombra. La
oquedad de la piedra solar. La calma atónita del mundo. Y los
versos del poeta manuscrito que el viento deletrea.  


4
L’or efímer de l’escena. El vertigen de la consciència
en saber-se consciència, en palpejar l’orografia d’aquest
silenci, immòbil èlitre, atzar del ritme que em contempla.
Oblidat de mi, m’endinse en les regions intermèdies
de la vall tancada i dibuixe el trànsit de la respiració,
l’apnea de la llum, la cresta de la perdiu cantaire abans de
les danses de festeig, les llavors alades de l’auró.
I perquè em parle, puc fer que les coses posen a l’ull
de l’esperit, i ser contraclaror i curvatura, ombra inert
i aigua de baia, plec de rialla: cèrcol de l’invisible.
I perquè em somie, puc inventar-me un cos per veure’m,
jo que a penes sóc, en el dors de tots i cadascun dels mots.
03 |05 |11
Llum cinabri | Calma tectónica, con Lila Zemborain y Pere Salinas, La Garúa, 2015.


4
El oro efímero de la escena. El vértigo de la conciencia
al saberse conciencia, al tantear la orografía de este
silencio, inmóvil élitro, azar del ritmo que me contempla.
Olvidado de mí, me adentro en las regiones intermedias
del valle cerrado y dibujo el tránsito de la respiración,
la apnea de la luz, la cresta de la perdiz cantora antes de
las danzas de cortejo, las semillas aladas del arce.
Y porque me hablo, puedo hacer que las cosas se posen
en el ojo del espíritu, y ser trasluz y curvatura, sombra
inerte y agua de baya, pliegue de risa: cerco de lo invisible.
Y porque me sueño, puedo inventarme un cuerpo para verme,
yo que apenas soy, en el reverso de una y todas las palabras.
03 |05 |11


5
Ara t’endinses en la tectònica de l’ànima que
es construeix. Observes per l’ull del microscopi
la seua estructura deformada, l’escorça animal
que embolcalla el prodigi d’aquest metall sense
rovell, el lent desplaçament de les plaques que la
conformen, l’esforç per acoblar-se, la gravetat
que les empeny, els residus de calor desigual.
Què dir dels seus relleus plegats i fracturats?
Què dir de la dinàmica dels materials arenosos
que la desfan? De l’ambre que il·lumina el blec
de la durada? Dels noms de la seua quietud?
Parlar de tu és parlar de mi i dels cingles que ens
envolten, del vol de la veu que encaixa en l’escena
i és paisatge, es desplega i és lligam de fang,
jardí humit i estípula especular, tija d’estiu,
pinyol dins la transparència inabastable de la nit.
Dins les làmines, vetlles les frondes de la falguera
fòssil i el plomatge grisós del bernat pescaire.
Parlar de tu és esgrafiar l’atzar de la paraula exacta
quan ix del motlle, com una larva feta papallona.
 
21|06 |11
Llum cinabri | Calma tectónica, con Lila Zemborain y Pere Salinas, La Garúa, 2015.


5
Ahora te adentras en la tectónica del alma que
se construye. Observas por el ojo del microscopio
su estructura deformada, la corteza animal que
envuelve el prodigio de este metal sin
herrumbre, el lento desplazamiento de las placas que
la conforman, el esfuerzo por acoplarse, la gravedad
que las empuja, los residuos de calor desigual.
¿Qué decir de sus relieves plegados y fracturados?
¿Qué decir de la dinámica de los materiales arenosos
que la deshacen? ¿Del ámbar que ilumina el pliegue
de la duración? ¿De los nombres de su quietud?
Hablar de ti es hablar de mí y de los riscos que nos
rodean, del vuelo de la voz que encaja en la escena
y es paisaje, se despliega y es ligadura de barro,
jardín húmedo y estípula especular, tallo de estío,
semilla dentro de la transparencia inalcanzable de la noche.
Dentro de las láminas, velas las frondas del helecho
fósil y el plumaje grisáceo de la garza real.
Hablar de ti es esgrafiar el azar de la palabra exacta
cuando sale del molde, como una larva hecha mariposa.
21|06 |11

Anuncios